Bezpłatne wejścia na obiekty

Regulamin bezpłatnych wejść na obiekty POSiR organizowanych w ramach Akcji Zima 2019

 1. Organizator:
  Organizatorem bezpłatnych wejść na obiekty POSiR w ramach Akcji Zima są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Poznaniu, ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań.
 2. Bezpłatne organizowane są w ramach Akcji Zima 2019 trwającej od dnia 14.01.2019 do dnia 25.01.2019. Terminarz dostępny jest na stronie www.mos.poznan.pl w zakładce Akcja Zima.
 3. Uczestnikiem zajęć może być dziecko w wieku szkolnym . Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką opiekuna prawnego w czasie trwania zajęć.
 4. Opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do dostarczenia podpisanej deklaracji uczestnictwa.
 5. Zapisy na zajęcia:
  • rezerwacji miejsca można dokonać telefonicznie (61) 877 23 29 lub mailowo na adres k.michalak@posir.poznan.pl, natomiast wypełnioną deklarację uczestnictwa należy dostarczyć podpisaną przed zajęciami (formularz dostępny na stronie www.mos.poznan.pl),
  • obowiązuje limit 40 osób na każdy termin, z wyjątkiem zajęć na basenie, gdzie wprowadza się limit 20 osób.
 6. Wejścia na obiekty POSiR w wymienionych terminach i godzinach są nieodpłatne.
 7. Uczestnik ma prawo do korzystania ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów dostępnych dla publiczności na danym obiekcie.
 8. Obowiązki uczestnika:
  • punktualne stawienie się w miejscu zbiórki,
  • stosowanie się do zapisów wewnętrznych regulaminów obowiązujących na obiektach sportowych, z których uczestnik będzie korzystał,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika, lub osoby trzeciej poinformowanie o tym instruktorów,
  • zachowanie higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości w swoim otoczeniu,
  • szanowanie mienia, pomocy dydaktycznych,
  • kulturalne zachowanie w czasie korzystania z obiektu.

  Ważne: w przypadku gdy uczestnik nie będzie się stosował do w/w wytycznych Organizator ma prawo do wykluczenia uczestnika z zajęć.

 9. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom zajęć oraz osobom trzecim odpowiedzialni są jego opiekunowie prawni.
 10. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez uczestnika szkody pokrywają w całości jego opiekunowie prawni.
 11. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników.
 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników w trakcie trwania zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zwracamy się z prośbą o nie przynoszenie na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.
Wszystkie banery
pro-rodzina oferta dla seniorów Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. 61 877 23 29