Półkolonie

Regulamin półkolonii zimowych 2019

 1. Organizator: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Poznaniu przy ul. Gdańskiej 1, 61-123 Poznań.
 2. Półkolonie organizowane są w następujących turnusach:
  1. 14.01 – 18.01.2019 (Oddział Chwiałka) – multisportowe;
  2. 21.01 – 25.01.2019 (Oddział Chwiałka) – multisportowe;
  3. 14.01 – 18.01.2019 (korty na Oddziale Rataje) – tenisowe;
  4. 21.01 – 25.01.2019 (Nice Lady Fitness Rataje na Oddziale Rataje) – taneczne i fitness
 3. Zajęcia w ramach turnusu odbywają się na terenie Poznania od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do godziny 16:00, przy czym uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką Organizatora od 7:30 do 16:30.
 4. Uczestnicy:
  • uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku: 7 -13 lat,
  • opiekunowie prawni uczestników są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki gdzie odbywają się zajęcia w ramach turnusu i z powrotem,
  • w przypadku powrotu dziecka do domu bez nadzoru opiekuna prawnego istnieje obowiązek przedstawienia Organizatorowi stosownego oświadczenia na tę okoliczność.
 5. Po zakończonych zajęciach, dzieci odbierane są przez osoby upoważnione w karcie zgłoszeniowej, za wyjątkiem sytuacji samodzielnego powrotu do domu, o którym mowa wyżej.
 6. W wypadku nieodebrania dziecka po godzinie 16.30, organizator zobowiązany jest powiadomić odpowiednie służby o tym zdarzeniu.
 7. W karcie kwalifikacyjnej rodzic/opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do wskazania zaburzeń lub dolegliwości podopiecznego.
 8. Organizator zapewnia wyżywienie: drugie śniadanie oraz obiad.
 9. Zapisy na półkolonie:
  • dokonywane są przez dostarczenie podpisanej karty kwalifikacyjnej oraz regulaminu półkolonii dostępnych na stronie www.mos.poznan.pl do organizatora osobiście lub mailowo na adres k.michalak@posir.poznan.pl. W przypadku wysłania skanu zgłoszenia oryginały dokumentów należy dostarczyć w pierwszym dniu turnusu do kierownika półkolonii obecnego w miejscu prowadzenia zajęć.
  • liczba miejsc ograniczona.
 10. Opłata za półkolonie wynosi:
  • Półkolonie multisportowe na Chwiałce: 350 zł. Osoba posiadająca Kartę Rodziny Dużej z kodem terytorialnym Poznania (początek numeru karty 3064011) – 200 zł.
  • Półkolonie tenisowe na kortach oddziału Rataje: 400 zł. Osoba posiadająca Kartę Rodziny Dużej z kodem terytorialnym Poznania (początek numeru karty 3064011) – 200 zł.
  • Półkolonie taneczne i fitness na oddziale Rataje: 400 zł. Osoba posiadająca Kartę Rodziny Dużej z kodem terytorialnym Poznania (początek numeru karty 3064011) – 200 zł.
 11. Wpłaty za udział dziecka w półkoloniach należy dokonać najpóźniej do 5 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu na rachunek bankowy Organizatora PKO BP S.A. 19 1020 4027 0000 1702 1262 2355. Po tej dacie wycofanie się z udziału wraz ze zwrotem wniesionej opłaty jest niemożliwe, chyba że przyczyną rezygnacji uczestnika jest choroba, na co przedstawi stosowne zaświadczenie lekarskie.
  W tytule przelewu wpisujemy – Półkolonie MOS – imię i nazwisko.
 12. Prawa uczestnika półkolonii:
  • udział we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych w czasie trwania turnusu,
  • korzystanie ze wszystkich atrakcji, urządzeń i sprzętów przewidzianych do realizacji programu półkolonii.
 13. Obowiązki uczestnika półkolonii:
  • stosowanie się do zapisów wewnętrznych regulaminów zajęć prowadzonych przez wychowawców oraz instruktorów,
  • stosowanie się do poleceń kierownika, wychowawców i instruktorów półkolonii,
  • branie udziału we wszystkich zajęciach programowych, przewidzianych w trakcie turnusu. Zwolnienie z udziału w w/w może nastąpić jedynie przez wychowawcę lub lekarza,
  • przestrzeganie ramowego harmonogramu dnia,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, a w razie jakiegokolwiek zagrożenia życia lub zdrowia uczestnika półkolonii lub osoby trzeciej poinformowanie kierownika lub wychowawcy półkolonii,
  • zachowanie higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości w swoim otoczeniu,
  • szanowanie mienia, pomocy dydaktycznych,
  • kulturalne zachowanie podczas spożywania posiłków,
  • przestrzeganie zasad ruchu drogowego.
 14. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko innym uczestnikom półkolonii oraz osobom trzecim odpowiedzialni są jego opiekunowie prawni.
 15. Odszkodowanie z tytułu wyrządzonej przez uczestnika szkody pokrywają w całości jego opiekunowie prawni.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego programu zajęć, który dostępny będzie do wglądu u Kierownika półkolonii.
 17. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników, Wychowawców i Kierownika półkolonii.
 18. Wykaz przedmiotów potrzebnych do udziału w zajęciach podczas półkolonii zimowych:
  • obuwie zmienne (trampki, adidasy) oraz odzież zmienna na zajęcia sportowe.
 19. Samowolne oddalenie się przez uczestnika z miejsca gdzie odbywają się zajęcia, jakakolwiek inna niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, nie wykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą , a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w półkoloniach.
 20. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2016 r.).

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione przez uczestników w trakcie trwania półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zwracamy się z prośbą o nie przynoszenie na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.

Rodzice mają obowiązek przekazać wychowawcy pisemną informację o problemach zdrowotnych dziecka (jeżeli takie istnieją).

Do pobrania:

Informacje dodatkowe

Uczestnicy półkolonii ćwiczą w grupach około 20-osobowych, utworzonych z uwzględnieniem wieku oraz płci uczestników. W trakcie jednego turnusu przewidujemy maksymalnie 40 uczestników.

Przykładowy plan zajęć

Turnus trwa 5 dni od poniedziałku do piątku. Dzieci można przywozić już od godz. 7.30, odebrać należy do godziny 16.30.

Przykładowy rozkład dnia:
7.30-8.00 – przyjazd uczestników na miejsce zbiórki ul. Spychalskiego 34 (hala B)
8.00-9.30 – I blok zajęć sportowych – gry zespołowe/zajęcia z instruktorem
9.30-10.45 – II śniadanie
10.45-11.15 – II blok zajęć sportowych – gry zespołowe/zajęcia z instruktorem
11.15-14.00 – zajęcia pozasportowe np. kino, bowling, łyżwy
14.00-14.45 – obiad i odpoczynek
14.45-16.00 – konkursy i zabawy
16.00-16.30 – odbiór uczestników ul. Spychalskiego 34

Dodatkowe atrakcje

Codziennie oprócz zajęć sportowych uczestnicy będą mieli przewidziane atrakcje dodatkowe tj.:

 • Seans filmowy w kinie
 • Bowling
 • Basen
 • Gigantyczny plac zabaw
 • Turnieje i liczne konkursy z nagrodami
 • Zwiedzanie atrakcji Poznania
 • szybki kurs pierwszej pomocy

Nadzór kuratorium

Półkolonie organizowane przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji odział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy są zgłaszane i zatwierdzane przez Kuratorium Oświaty. Trenerzy i opiekunowie posiadają wymagane kwalifikacje i ukończone kursy, niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Ponadto dysponują oni bogatym i dużym doświadczeniem związanym z organizacją kolonii i prowadzeniem treningów sportowych. W większości posiadają wykształcenie pedagogiczne, pracują również w szkołach. Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci jest dla nas najważniejsze, dlatego nadzór prowadzi Kuratorium Oświaty. Staramy się dbać o bezpieczny wypoczynek Państwa pociech.

Cena obejmuje:

 • Opiekę wykwalifikowanej kadry w godzinach 7.30-16.30
 • Opiekę medyczną
 • Szeroki program zajęć sportowych realizowany na obiektach POSiR
 • Zajęcia pozasportowe tj. kino, bowling, basen
 • Zajęcia sportowe w max 20 osobowych grupach
 • II śniadanie, obiad oraz napoje i przekąski w czasie trwania zajęć
 • Nagrody
 • Ubezpieczenie NNW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań (dalej: my).
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem “Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl.
 2. Państwa dane osobowe lub dane Państwa dziecka (dalej Państwa dane) będą przetwarzane w celu korzystania przez Państwa z naszych obiektów lub uczestnictwa w zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez POSiR na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – jeżeli udzielaliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  • art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) np. w przypadku zapisywania Państwa dzieci na półkolonie,
  • art. 9 ust. 2 lit. a (szczególna kategoria danych – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach) – jeżeli udzielaliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii np. dot. stanu zdrowia.
 3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom:
  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
  • innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, sędziom, serwisom płatności elektronicznych, bankom.
 4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
  Jeżeli udzieliliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z Państwem umowy na korzystanie z usług POSiR.
 8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania dla naliczenia Państwu zniżek lub rabatów w przypadku niektórych imprez sportowych (np. PKO Poznań Maraton, PKO Poznań Półmaraton) tylko o ile wyrazicie Państwo zgodę na profilowanie.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wszystkie banery
pro-rodzina oferta dla seniorów Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. 61 877 23 29