Biegi dla dzieci i młodzieży “W drodze do maratonu”

Wyniki

W punktacji zespołowej szkół w kategorii:

Gratulujemy serdecznie!

I. Regulamin

Biegowej imprezy rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży “W drodze do maratonu”.

II. Cel imprezy

Popularyzowanie biegania wśród dzieci i młodzieży.

III. Organizator

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

IV. Patronat

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

V. Termin, miejsce, czas trwania imprezy

13 października 2018 r. – tereny przy Jeziorze Maltańskim – od godz. 9:00 do 14:00.

VI. Program imprezy i warunki uczestnictwa

 1. Godziny startów (godzina startu może nieznacznie ulec zmianie):
  9:00 – 2000 m chłopców: roczniki 1999, 2000, 2001, 2002
  9:30 – 2000 m dziewcząt: roczniki 1999, 2000, 2001, 2002
  10:00 – 2000 m chłopców: roczniki 2003, 2004, 2005
  10:30 – 2000 m dziewcząt: roczniki 2003, 2004, 2005
  11:00 – 1000 m chłopców: roczniki 2006, 2007, 2008
  11:30 – 1000 m dziewcząt: roczniki 2006, 2007, 2008
  12:00 – 500 m chłopców: roczniki 2009, 2010
  12:15 – 500 m dziewcząt : roczniki 2009, 2010
  12.30 – 500 m chłopców: roczniki 2011, 2012,
  12.45 – 500 m dziewcząt: roczniki 2011, 2012,
  13.00 – ok. 150 m chłopców: rocznik 2013 i młodsi
  13.15 – ok. 150 m dziewcząt: rocznik 2013 i młodsi
 2. Zawody będą rozgrywane w oparciu o przepisy zawarte w niniejszym regulaminie.
 3. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z podporządkowaniem się regułom ustalonym przez Organizatora.
 4. Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na pogodę.
 5. Pomiar czasu będzie się odbywał za pomocą elektronicznych czipów umieszczonych na numerach startowych.
 6. Ustala się limit zgłoszeń na 2000 zawodników łącznie dla zgłoszeń grupowych i indywidualnych.
 7. W przypadku dużej liczby uczestników zgłoszonych do biegu w danej kategorii wiekowej Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia startów falowych.
 8. Dzieci startujące w najmłodszej kategorii z pomocą rodzica zobowiązane są do ustąpienia pierwszeństwa samodzielnie startującym i startują w 2 rzędzie.

VII. Biuro zawodów

 1. W dniu 12.10.2018 (piątek) numery startowe można będzie odbierać w biurze zawodów, w Hali nr 3 Międzynarodowych Targów Poznańskich (wejście od ul. Głogowskiej) w godz. 10.00 do 20.00.
 2. W dniu biegu 13.10.2018 (sobota) biuro zawodów znajdować się będzie w miejscu startu poszczególnych biegów (mapa), tereny przy Jeziorze Maltańskim. Czynne w dniu zawodów od godz. 7.30.
 3. Odbiór numerów startowych w dniu zawodów najpóźniej na 45 min. przed najwcześniejszym biegiem, w którym uczestniczą zawodnicy danej kategorii.

VIII. Zgłoszenia do biegów

 1. Za zgłoszenie ucznia do zawodów uznaje się przekazanie organizatorowi zgody rodziców/opiekunów prawnych oraz deklaracji uczestników pełnoletnich i wypełnienie elektronicznego formularza.
 2. Nauczyciele po zebraniu zgód rodziców/opiekunów prawnych wypełniają zgłoszenia elektroniczne. Elektroniczny formularz rejestracji szkoły będzie aktywny do dnia 11.10.2018 do godz. 16.00. Zobacz: lista zgłoszonych zawodników.
 3. Opiekunowie reprezentacji szkolnych zobowiązani są w dniu zawodów do złożenia list startowych (pobierz: format ODT, format DOC, format DOCX) wraz z oświadczeniami rodziców do biura zawodów, co będzie podstawą do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 4. W dniu zawodów zapisy możliwe tylko w przypadku niewyczerpanego limitu miejsc najpóźniej na godzinę przed startem (dotyczy tylko i wyłącznie zapisywania pojedynczych zawodników, nie będzie możliwości zapisów grupowych).
 5. Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest jednoznaczne z zawarciem umowy z POSiR na nieodpłatny udział w zawodach.
 6. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika i opiekuna, że uczestnik zawodów jest zdrowy i przygotowany do podjęcia intensywnego wysiłku fizycznego.
 7. Odpowiedzialność za start zawodnika i związane z tym wszelkie konsekwencje ponosi opiekun.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu zawodników nie uprawnionych do startu.
 9. Każdy uprawniony do biegu zawodnik posiada na czas trwania zawodów ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.
 10. Każdy zawodnik otrzymany numer startowy i przypina agrafkami na piersiach.
 11. Numery startowe zniszczone i niemożliwe do odczytania przez system pomiarowy nie będą brane pod uwagę w klasyfikacji. Za zniszczenie numeru startowego Organizator zastrzega sobie prawo pobrania opłaty w wysokości 10 zł, płatnej na miejscu w dniu zawodów.
 12. Uczestnicy nie wnoszą jakichkolwiek opłat za udział w biegu.

IX. Nagrody, punktacja drużynowa szkół

 1. Każdy uczestnik biegu otrzyma medal uczestnictwa oraz słodki drobiazg. Warunkiem otrzymania medalu będzie zdanie numeru startowego z chipem.
 2. Za miejsca 1-3 zwycięzcy biegów otrzymają puchary.
 3. Prowadzona będzie także punktacja zespołowa szkół w dwóch kategoriach:
  – szkoły podstawowe (w tej kategorii będą punktowały również szkoły z wygaszanymi klasami gimnazjalnymi),
  – szkoły ponadpodstawowe
 4. Każdy uczestnik, który ukończy bieg (niezależnie od zajętego miejsca) uzyskuje w punktacji drużynowej 1 punkt. Najlepsza szkoła w każdej z kategorii, która zgromadzi największą liczbę uczestników otrzyma nagrodę w wysokości 2000 zł w postaci bonów na zakup sprzętu sportowego.

X. Postanowienia końcowe

 1. Dzieci i młodzież biorąca udział w biegach musi posiadać strój sportowy. Obowiązuje również zakaz biegania w słuchawkach. Niedostosowanie się grozi dyskwalifikacją.
 2. Biegi rozpoczynają się ze startu wspólnego.
 3. Biegi odbędą się na podłożu piaszczysto-trawiastym oraz betonowym, dlatego wyklucza się możliwość biegania w kolcach.
 4. Wyniki pierwszych 10 zawodników będą wywieszone bezpośrednio po każdym biegu w celu weryfikacji i ewentualnych protestów przez Opiekunów. Dekoracja nastąpi 20 minut po biegu w danej kategorii wiekowej. W tym czasie Opiekunowie zobowiązani są do weryfikacji wyników swoich zawodników. Po dekoracji protesty nie będą przyjmowane.
 5. Rzeczy wartościowe należy zabezpieczyć we własnym zakresie – organizatorzy nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
 6. Dla wszystkich uczestników organizator zapewnia bezpłatnie ciepłą herbatę.

Pobierz mapę: strefa startu i mety (PDF)

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla klientów korzystających z obiektów POSiR lub uczestniczących w zajęciach oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez POSiR.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań (dalej: my).
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem “Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl
 2. Państwa dane osobowe lub dane Państwa dziecka (dalej Państwa dane) będą przetwarzane w celu korzystania przez Państwa z naszych obiektów lub uczestnictwa w zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez POSiR na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – jeżeli udzielaliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  • art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) np. w przypadku zapisywania Państwa dzieci na półkolonie,
  • art. 9 ust. 2 lit. a (szczególna kategoria danych – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach) – jeżeli udzielaliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii np. dot. stanu zdrowia.
 3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom:
  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
  • innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, sędziom, serwisom płatności elektronicznych, bankom.
 4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
  Jeżeli udzieliliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z Państwem umowy na korzystanie z usług POSiR.
 8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania dla naliczenia Państwu zniżek lub rabatów w przypadku niektórych imprez sportowych (np. PKO Poznań Maraton, PKO Poznań Półmaraton) tylko o ile wyrazicie Państwo zgodę na profilowanie.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wszystkie banery
pro-rodzina oferta dla seniorów Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. (61) 877 34 11
fax. (61) 877 23 29