Aerobik grupowy

Szkoły, które chcą uczestniczyć w zawodach w Aerobiku grupowym proszone są o wysyłanie zgłoszeń mailowych na adres k.szulc@posir.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.03.2016. Zawody odbędą się 29.03.2017 w Jarocinie.

Komunikat organizacyjny (DOC)

REGULAMIN
MISTRZOSTWA W AEROBIKU GRUPOWYM
XVI IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
ROK SZKOLNY 2014/2015

Uczestnictwo
W zawodach uczestniczyć będzie młodzież szkół podstawowych urodzona w roku 2002 i młodsza, posiadająca ważną legitymację szkolną.
Drużyna liczy 7-10 uczniów jednej szkoły (może być koedukacyjna).
W finale wojewódzkim uczestniczą najlepsze szkoły z rywalizacji strefowej (szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie)

Sposób przeprowadzenia mistrzostw
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem XVI WIMS i przyjętymi zasadami.
Zasady:
1. Czas układu 2.50-3.20 min.
2. Muzyka własna (na finale wojewódzkim płyty z muzyką nagrane w systemie audio).
3. Układ musi mieć charakter kombinacji pozycji wysokich i niskich (w proporcji od 50/50 do 65/35) powtórzonej dwa razy w takt muzyki w odpowiednio opracowanej choreografii. Pozycje wysokie tzw. „GÓRA” powinna zawierać proste kroki taneczne w różnych kierunkach połączone z ćwiczeniami ramion, nóg, tułowia, podskoki.
Pozycje niskie tzw. „DÓŁ” to ćwiczenia na podłodze, np. ćwiczenia mięśni brzucha, ud, pośladków, wzmacniające.
W układzie muszą być pokazane elementy obowiązkowe:
- 4 wymachy wprzód wykonane równocześnie w ustawieniu bokiem do lini frontu;
- 4 pajace wykonane równocześnie w ustawieniu przodem do lini frontu. Praca ramion dowolna.
- ćwiczenia siły statycznej, wykonane równocześnie przez całą grupę:
* pompki – minimum 2
* podpór z zatrzymaniem lub ćwiczenia mięśni brzucha (możliwość wykonania w dowolnych kombinacjach).
Zawodnicy mogą wykonać jeden element akrobatyczny spośród:
- przewrót w przód,
- przewrót w tył,
- przerzut bokiem,
- mostek,
- szpagat,
- stanie na rękach,
(Kombinacja uważana będzie za jeden element). Ćwiczenie uważa się za zaliczone gdy jest wykonane przez zawodników w tym samym czasie (momencie układu). Piramidy mogą wystąpić jedynie jako element kończący układ i nie są dodatkowo punktowane.
W układzie nie mogą wystąpić elementy wykonywane z przyborem lub przyrządem.
4. Ocenie podlega:
dobór muzyki, dobór ćwiczeń w pozycjach wysokich, dobór ćwiczeń w pozycjach niskich, choreografia w tym: płynne przejścia między ćwiczeniami, płynne przejścia pomiędzy kombinacjami pozycji wysokich i niskich, wykorzystanie przestrzeni, element akrobatyczny, elementy obowiązkowe, zakończenie układu, ogólne wrażenie artystyczne, estetyka i dobór stroju oraz zgodność z regulaminem.
Sposób oceny:
- Do etapu zawodów rejonowych komisja min. 5 osobowa (w tym min. 2 osoby po szkoleniu z zakresu sędziowania w aerobiku grupowym), dokonuje oceny podczas występów drużyn wykorzystując do tego protokoły. Po zakończeniu wszystkich występów komisja może udać się na naradę celem dokonania podsumowania rywalizacji i wyłonienia kolejności. Decyzja komisji jest ostateczna. Finał wojewódzki powinno sędziować 7 sędziów bez narady.
5. W finale drużyny wykonują ten sam układ, który prezentowały na poszczególnych etapach eliminacji z możliwością drobnych korekt choreograficznych.

Wytyczne do sędziowania
1. DOBÓR MUZYKI:
- Synchronizacja w ruchu z muzyką,
- Styl muzyki zgodny ze stylem prezentowanego układu,
- Tempo muzyki odpowiednio dobrane do ćwiczeń aerobowych,
- Wykorzystanie struktury utworu,
- Właściwe rozliczanie w taktach (na 2,4,8),
- Wyrazistość utworu, dobrze słyszalne bity i akcenty muzyczne,
- Nie powinny pojawiać się przerwy, wyciszenia, oddechy w muzyce,
- Można stosować jeden utwór lub mix muzyczny.
2. ĆWICZENIA W POZYCJACH WYSOKICH:
- Powinny stanowić ok. 35% do 50% części zasadniczej układu,
- Elementy dostosowane do tempa i charakteru muzyki,
- Mała liczba powtórzeń poszczególnych ćwiczeń nie większa niż 4,
- Różnorodność elementów, stopień trudności pod względem koordynacyjnym,
- Umiejętność połączenia pracy kończyn górnych, kończyn dolnych, głowy, tułowia
3. ĆWICZENIA W POZYCJACH NISKICH:
- Powinny stanowić ok. 35% do 50% części zasadniczej układu,
- Zgodne z charakterem układu,
- Połączenie pracy kończyn górnych i dolnych oraz pozostałych części ciała,
- Istotny jest stopień trudności o charakterze siłowym i koordynacyjnym występujących elementów
- Element siłowy należy zaznaczyć poprzez zatrzymanie w ruchu,
- Tempo ruchu nie powinno wpływać na technikę wykonania zadania,
4. ELEMENTY OBOWIĄZKOWE:
- Za elementy obowiązkowe można łącznie uzyskać 6 punktów.
- Do elementów obowiązkowych należą:
a) 4 wymachy wprzód wykonane równocześnie w ustawieniu bokiem do linii frontu
b) 4 pajace wykonane równocześnie w ustawieniu przodem do linii frontu. Praca ramion dowolna.
c) ćwiczenia siły statycznej:
* pompki – minimum 2
* podpór z zatrzymaniem lub ćwiczenia mięśni brzucha (możliwość wykonania w dowolnych kombinacjach).
5. CHOREOGRAFIA:
- Rozbudowanie układu w przestrzeni, umiejętność wykorzystania pola ćwiczeń(plansza o wymiarach 12×12)
- Różnorodność zmian ustawienia grupy względem siebie i frontu ćwiczeń
- Kreatywność i stopień trudności elementów składowych układu, płynność połączeń poszczególnych elementów w pozycjach niskich i wysokich
- Budowa układu oparta na schemacie
* wstęp
* część zasadnicza (powtórzona 2x)
* cześć końcowa
6. ELEMENT AKROBATYCZNY:
- Może wystąpić tylko jeden raz w części zasadniczej układu jako pojedynczy element lub kombinacja (2 elementy bez przerwy),
- Dopuszczalne jest wykonanie różnych elementów przez członków zespołu, ale w jednakowym czasie,
- wystąpienie 2 elementów w części zasadniczej jest niezgodne z regulaminem, powoduje brak przyznania punktów za element akrobatyczny,
- Należy uwzględnić poprawność techniki,
- Kolejny element akrobatyczny spośród dozwolonych, może być wykorzystany jako element przygotowujący do zakończenia układu lub jako element piramidy. Nie może występować w części głównej.
7. OGÓLNE WRAŻENIA ARTYSTYCZNE:
- Wykonanie ćwiczeń z zachowaniem odpowiedniej dynamiki
- Synchronizacja grupy
- Strój podkreślający charakter ruchu,
- Estetyka stroju,
- Estetyka wykonania układu,
- Gracja ćwiczących
- Zakończenie układu:
* technika wykonania,
* Płynność przejścia z układu zasadniczego do zakończenia,
* Umiejętność zaakcentowania, zasygnalizowania zakończenia układu
* Zakończeniem układu nie musi być piramida
* Zgodność zakończenia układu z zakończeniem muzyki i frazy muzycznej
INFORMACJE OGÓLNE- ZGODNOŚĆ Z REGULAMINEM:
- Dopuszcza się do turnieju grupy nie mniej liczebne niż 7, nie większe niż 10,
- Występuje tylko jeden element akrobatyczny lub jedna sekwencja elementów akrobatycznych,
- Zezwala się na wykorzystanie następujących elementów akrobatycznych: przewrót w przód, przewrót w tył, przerzut bokiem, mostek, szpagat, stanie na rękach,
- Zabrania się wykonania w zakresie elementów akrobatycznych: przerzutu w przód i w tył, wszelkiego rodzaju salt, wychwytów z karku i z głowy, stania na głowie,
- Zabrania się wykorzystania w układzie przyborów i przyrządów,
- Układ musi zostać wykonany w czasie 2:50 – 3:20 (dotyczy całej struktury układu) licząc od pierwszego do ostatniego ruchu z muzyką (zatrzymanie piramidy – zakończenie),
- Zachowana musi być proporcja między ćwiczeniami w pozycjach niskich i wysokich od 50/50 do 35/65
- Układ powinien być ułożony wg schematu: Wstęp – część główna (powtórzona 2x) – część końcowa

Zgłoszenia

Prosimy o przesłanie zgłoszeń na adres mailowy k.szulc@posir.poznan.pl do dnia 6.03.2015 , więcej informacji pod numerem telefonu 61 877 23 29

Nagrody
Najlepsze zespoły otrzymują puchary.
Zawodnicy wszystkich drużyn otrzymują pamiątkowe medale..
Medal otrzymuje również opiekun oraz szkoła.

Uwaga
Organizator finału wojewódzkiego zastrzega sobie prawo zmiany systemu organizacji zawodów i sposobu punktowania. Szczegóły określone zostaną w komunikacie organizacyjnym. Organizator zaprasza zespoły nie uczestniczące w finale do prezentacji różnych form tanecznych przed Finałem Wojewódzkim.

Protokół:

Szkoła: ………………………. Data: ………………

Ilość zawodników: …………….. Czas: ……………….

Oceniane elementy Skala pkt. Uwagi Punkty
dobór muzyki, synchronizacja ruchu z muzyką

0-6

ćwiczenia w pozycjach wysokich tzw. „GÓRA”

0-6

ćwiczenia w pozycjach niskichtzw. „DÓŁ”

0-6

elementy obowiązkowe

0-2

0-2 0-6

0-2

choreografia

0-6

element akrobatyczny

0-6

ogólne wrażenie artystyczne, estetyka stroju, zakończenie układu

0-6

Suma punktów………………………..

Komisja sędziowska ……………………………………

Wszystkie banery
pro-rodzina Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. (61) 877 34 11
fax. (61) 877 23 29
Menu