Drużynowe biegi przełajowe

Memoriał Bronisława Szwarca

Pobierz:
Regulamin (PDF)
Zgoda dla rodziców (PDF)
Formularz zgłoszeniowy (DOC)

Panel dla nauczycieli:
https://zapisy.plus-timing.pl/nauczyciele-panel

Formularz otwarty dla wszystkich:
https://zapisy.plus-timing.pl/f/memorial_bronislawa_szwarca_2018

Lista startowa:
https://zapisy.plus-timing.pl/f/memorial_bronislawa_szwarca_2018/lista_startowa.php

1. CEL IMPREZY:
‒ popularyzacja biegów przełajowych jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci i młodzieży,
‒ wyłonienie reprezentacji Poznania oraz Powiatu Poznańskiego na finały wojewódzkie.

2. ORGANIZATOR:
‒ POSiR – Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

3. WSPÓŁORGANIZATORZY:
‒ Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”
‒ Uczniowski Klub Sportowy i Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca

Biegi wspiera Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki.

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Poznania w ramach projektu „Sportowa młodość – trzeźwa przyszłość” realizowanego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Poznańskiego.

4. TERMIN, MIEJSCE i PROGRAM:
25 kwietnia 2018 r. (środa).
Start i meta w okolicy Pomnika Harcerzy na terenie poznańskiej Malty. Początek poszczególnych biegów wg załączonego programu minutowego:
godz. 11.00 – otwarcie imprezy.

Igrzyska Dzieci
11.10 – 1000 m K rocznik 2007 i młodsze
11.25 – 1000 m M rocznik 2007i młodsze
11.40 – 1200 m K rocznik 2006 – 2005
11.55 – 1200 m M rocznik 2006 – 2005

Igrzyska Młodzieży Szkolnej (GM + 7 klasy)
12.15 – 2000 m K rocznik 2004 – 2002
12.30 – 2000 m M rocznik 2004 – 2002

Licealiada
12.45 – 2000 m K rocznik 1998 i młodsi
13.05 – 3000 m M rocznik 1998 i młodsi

5. TRASA
Biegi odbędą się na oznaczonych pętlach – podłoże trawiasto–piaszczyste (możliwość biegania w kolcach).

6. UCZESTNICTWO I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
‒ ustala się limit zawodników na 2000 osób.
‒ w każdym biegu mogą brać udział wszyscy chętni, spełniający warunki Regulaminu,
‒ za zgłoszenie ucznia do zawodów uznaje się przekazanie organizatorowi zgody rodziców/opiekunów prawnych. Nauczyciele po zebraniu zgód rodziców/opiekunów prawnych wypełniają zgłoszenia elektroniczne. Elektroniczny formularz rejestracji zawodników będzie aktywny do dnia 23.04.2018 r. do godz. 15.00 lub do osiągnięcia limitu zgłoszeń,
‒ w dniu zawodów nie będzie możliwości dokonywania zmian na listach startowych,
‒ pomiar czasu biegu będzie dokonywany elektronicznie na podstawie czipów umieszczonych w numerach startowych,
‒ opiekunowie reprezentacji szkolnych zobowiązani są w dniu zawodów do złożenia list startowych wraz z oświadczeniami rodziców do biura zawodów, co będzie podstawą do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach zgodnie z obowiązującym regulaminem,
‒ nauczyciel (opiekun) składający listy do weryfikacji w dniu zawodów przedstawia legitymacje zawodników, a odbiera numery startowe wraz z agrafkami. Odbiór kopert z numerami startowymi najpóźniej 45 min. przed startem biegu (prosimy o zachowanie tego terminu, aby w spokoju rozdać numery zawodnikom, pozwoli to uniknąć pomyłek),
‒ organizator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 20 zł za zagubiony lub celowo zniszczony (np. porwany, zerwane gąbki, oderwany czip) numer startowy. Opłatą zostanie obciążony opiekun grupy pobierający numery,
‒ szkoła może wystawić dowolną ilość zawodników, z zastrzeżeniem, że najlepszych 6 dziewczynek i najlepszych 6 chłopców będzie klasyfikowanych odpowiednio w Poznańskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Powiatu Poznańskiego,
‒ bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV/3 regulaminu dla Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej: „Przed rozpoczęciem zawodów sportowych opiekunowie zespołów zobowiązani są przedłożyć organizatorowi imienną listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły oraz ważne legitymacje szkolne (aktualna pieczątka oraz podpis właściciela). W przypadku legitymacji wystawionych po 1 października należy przedstawić dodatkowo zaświadczenie ze szkoły o czasie rozpoczęcia nauki. W przypadku stwierdzenia przez organizatora próby oszustwa (np. podrabiania legitymacji, podstawiania innych zawodników, udział zawodnika nieuprawnionego itp.) drużyna lub zawodnik zostają zdyskwalifikowani, a organizator zawodów ma obowiązek powiadomienia o zaistniałej sytuacji biuro głównego organizatora oraz umieszczenie adnotacji o zdarzeniu w komunikacie końcowym zawodów. O sposobie i długości kary zadecyduje powołana komisja. „
‒ Zawodnicy Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Poznańskiego – zgłoszenie na zawody wygenerowane z systemu SRS (druk zgłoszenia z SRS drukujemy, przystawiamy pieczątkę i zbieramy potrzebne podpisy, a następnie wraz z legitymacjami szkolnymi i wypełnionymi oświadczeniami rodziców pobranymi ze strony zawodów przywozimy na zawody),
‒ każdy bieg rozpoczyna się ze startu wspólnego,
‒ prowadzona będzie punktacja drużynowa najlepszych 6 zawodników z danej szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców z każdego biegu wg. klucza: 1 miejsce – 200 pkt, 2 miejsce- 195 pkt, 3 miejsce- 192 pkt, 4 miejsce -190 pkt, 5 miejsce – 189 pkt, 6 miejsce – 188 pkt i kolejne miejsca aż do 1 pkt, ( pozostali zawodnicy, którzy ukończyli bieg również otrzymują 1 punkt),
‒ wyniki drużynowe będą wywieszone bezpośrednio po każdych biegach, w celu weryfikacji i ewentualnych protestów przez Trenerów/Nauczycieli. Dekoracja nastąpi 20 minut po ostatnim biegu w danej kategorii wiekowej. W tym czasie Trenerzy/Nauczyciele zobowiązani są do weryfikacji wyników swoich zawodników. Po dekoracji protesty nie będą przyjmowane,
‒ suma małych punktów zdobytych przez 6 zawodników/czek z jednej szkoły w jednej kategorii wiekowej dziewcząt lub chłopców określi miejsce w klasyfikacji medalowej szkół. Jeżeli szkoła nie będzie miała pełnej reprezentacji do punktacji drużynowej punkty zdobywają tylko Ci którzy ukończyli biegi, za pozostałych szkoła otrzymuje 0 punktów,
‒ suma punktów zdobytych z przeliczenia klasyfikacji medalowej dla jednej szkoły w kategoriach wiekowych 2005 – 2006 oraz 2007 i młodszych określi miejsce w klasyfikacji punktowej współzawodnictwa szkół podstawowych. Punkty liczone są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców,
‒ nie będą przydzielane punkty do współzawodnictwa sportowego w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej dla drużyn z rocznika 2004 (będących uczniami klasy 7) startujących w zawodach,
‒ komunikaty końcowe z wynikami najlepszych zawodników oraz drużyn zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora.

7. NAGRODY
Organizator zapewnia nagrody dla najlepszych z każdego biegu:
‒ 3 zawodników w Memoriale im. Bronisława Szwarca: puchary oraz nagrody książkowe
‒ w klasyfikacji Drużynowych Mistrzostw miasta Poznania: 3 najlepsze drużyny puchary i medale (medale otrzymuje 6 najlepszych zawodników z drużyny szkolnej)
‒ w klasyfikacji Mistrzostw Powiatu Poznańskiego: I miejsce puchar i medale, II i III miejsce medale (medale otrzymuje 6 najlepszych zawodników z drużyny szkolnej)
W finale wojewódzkim prawo startu mają dwie najlepsze reprezentacje szkolne z każdego biegu w kategorii dziewcząt i chłopców oraz trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników z każdego biegu eliminacyjnego, o ile nie zakwalifikowali się z drużyną.
Organizator finału wojewódzkiego nie dopuszcza prawa startu zawodników zajmujących kolejne miejsca w zawodach eliminacyjnych.

8. POSTANOWIENIA OGÓLNE
‒ Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
‒ Wszystkie biegi odbędą się zgodnie z przepisami PZLA oraz regulaminem ogólnym XIX WIMS.
‒ Wszyscy uczestnicy muszą posiadać zgodę na udział w zawodach zgodnie z regulaminem XIX WIMS i regulaminem ogólnym PIMS (dot. m. Poznania) lub zgodę lekarza uprawniającą do biegu oraz legitymację szkolną.
‒ Dzieci i młodzież ucząca się objęta jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
‒ Rzeczy wartościowe należy zabezpieczyć we własnym zakresie – organizatorzy nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
‒ Dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają bezpłatny ciepły posiłek oraz herbatę.

9. DOJAZD
Możliwość dojazdu od ul. Krańcowej na parkingi (odpłatne) nad Jeziorem Maltańskim.

mapa

Nota biograficzna Bronisława Szwarca

Urodził się 24 sierpnia 1905 roku w Poznaniu. Karierę sportową rozpoczął w 1922 r w Klubie Sportowym „Warta” jako piłkarz, a później swoje zainteresowania sportowe skoncentrował na biegach średnich i długodystansowych.
Po zakończeniu kariery sportowej pracował jako Prezes w Poznańskim Okręgowym Związku Lekkiej Atletyki. Przyczynił się do rozwoju Lekkiej Atletyki na terenie Wielkopolski tworząc między innymi ośrodki POZLA w Gnieźnie, Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim.
Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej włączył się do ruchu oporu. Został komendantem Obwodu Narodowej Organizacji Bojowej – Łazarz (pseudonim „Świerk”). W grudniu 1940 roku aresztowany przez Gestapo, więziony w Forcie VII, we Wronkach, Brzegu i Wrocławiu.
Za działalność konspiracyjną stracony w 1942 roku.

Poznańska tradycja Memoriału im. Bronisława Szwarca

Po raz pierwszy impreza pod nazwą „Bieg im. Bronisława Szwarca” została przeprowadzona w 1945 roku. Z roku na rok impreza cieszyła się coraz większym powodzeniem. W latach 70-tych przyjęto nazwę Memoriału im. Bronisława Szwarca.
Na początku lat 80-tych zaniechano organizowania biegów w związku z likwidacją sekcji LA KS „Warta”. W roku 2002 roku z inicjatywy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 51 im. Bronisława Szwarca w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki odżyła idea organizowania Memoriału. Od 2002 roku współorganizowany jest przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” oraz Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Poznaniu.
Rok 2018 to siedemnasta edycja biegów memoriałowych Bronisława Szwarca. Trzynasty raz organizowana w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych i po raz ósmy Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Poznańskiego. Bieg jest zarazem eliminacjami do finału

Wszystkie banery
pro-rodzina Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. (61) 877 34 11
fax. (61) 877 23 29