Czwórbój lekkoatletyczny

Wyniki

Regulamin

I. Uczestnictwo

 1. W zawodach startują uczennice i uczniowie jednej szkoły urodzeni w roku 2006 i młodsi, oddzielnie dziewczęta i chłopcy, posiadający ważną legitymację szkolną.
 2. Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV/4 regulaminu ogólnego PIMS: “Przed rozpoczęciem zawodów sportowych opiekunowie zespołów zobowiązani są przedłożyć organizatorowi imienną listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły oraz zgody uczestnictwa podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych zawodnika zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do regulaminu imprezy.”
 3. Szkoła może wystawić jedną reprezentację dziewcząt i jedną chłopców. Reprezentacja składa się z 6 dziewcząt i 6 chłopców.
 4. W zawodach mogą wystartować tylko zgłoszone reprezentacje.
 5. W finale wojewódzkiego startują najlepsza szkoła oraz najlepsi zawodnicy i zawodniczki z poszczególnych konkurencji.

II. Zgłoszenia

 1. Opiekunowie zespołów zobowiązani są przedłożyć organizatorowi imienną listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły (zał. nr 1 do regulaminu imprezy) oraz zgody podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych zawodnika (zał. nr 2 do regulaminu imprezy ), co będzie podstawą do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach zgodnie z obowiązującym regulaminem (uczestnik, który nie będzie posiadał zgody rodziców nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach). Zeskanowaną listę startową i zgody należy wysłać na adres e-mail k.burdzinski@posir.poznan.pl lub przynieść do siedziby Organizatora na ul. Gdańska 1 do 10.05.2019. W przypadku wysłania listy startowej i zgody rodziców/opiekunów prawnych zawodnika drogą mailową oryginały w/w dokumentów należy dostarczyć Organizatorowi przed rozpoczęciem zawodów.
 2. Na liście startowej należy zaznaczyć, który skok (w dal lub wzwyż) będzie wykonywać drużyna. Przy braku wyboru organizator przydzieli skok w dal.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest jednoznaczne z zawarciem umowy z POSiR na nieodpłatny udział w zawodach.

III. Termin

 • Dziewczęta – 14.05.2019, godz. 9.00
 • Chłopcy – 15.05.2019, godz. 9.00

IV. Miejsce

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań.

V. Program zawodów

 1. bieg 60 m dziewcząt i chłopców
 2. skok w dal ze strefy lub skok wzwyż (cały zespół)
 3. rzut piłką palantową (do 150 g)
 4. bieg 600 m dziewcząt i 1000 m chłopców

VI. Sposób przeprowadzenia zawodów

 1. bieg 60 m dziewcząt i chłopców
  • bieg będzie rozgrywany w seriach na czas,
  • zawodnicy startują z bloków i muszą biec po przydzielonym im torze od startu
   do mety,
  • zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych konkurencjach
 2. skok w dal
  • każdy zawodnik ma prawo do 3 prób,
  • pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie,
  • jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy,
  • pozostałe przepisy jak w skoku w dal.
 3. skok wzwyż
  • pierwsza wysokość ustalana jest bezpośrednio przed konkursem, przy czym w zawodach obowiązują następujące wysokości: dla dziewcząt – do 140 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm; dla chłopców – do 160 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm,
  • przekroczenie płaszczyzny skoku (na zewnątrz stojaków), bez strącenia poprzeczki nie powoduje zaliczenia próby jako nieudanej. W przypadku strącenia poprzeczki przy schodzeniu ze skoczni, po prawidłowo wykonanym skoku, nie należy próby zaliczać jako nieważnej, lecz poinformować (ostrzec) zawodnika, że w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji skok uznany zostanie za “nieważny”.
 4. rzut piłką palantową
  • rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu,
  • każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie następujące po sobie,
  • odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m,
  • liczy się najlepszy rezultat,
  • pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika
 5. bieg 600 m dziewcząt i 1000 m chłopców
  • biegi rozgrywane będą w seriach na czas,

VII. Punktacja

 1. wyniki przelicza się na pkt według tabel czwórbojowych. Suma pkt za cztery konkurencje daje ostateczny wynik każdego zawodnika,
 2. na wynik drużyny składają się rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących)
 3. przy jednakowej ilości pkt o wyższej lokacie decyduje wynik najlepszego zawodnika
 4. do współzawodnictwa szkół zaliczona będzie oddzielnie punktacja dziewcząt i chłopców

VIII. Nagrody

 1. Najlepsze szkoły i zawodnicy otrzymają puchary i medale.

IX. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

1. Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych

Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań, tel. 618357901, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my).

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, telefonicznie pod numer 618357917 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl

2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dziecka/podopiecznego (dalej: Państwa dane) ponieważ wyraziliście Państwo zgodę na udział Państwa dziecka/podopiecznego w Zawodach.

Państwa dane (podane w zgodzie powyżej) będą więc przetwarzane w celu zawarcia z Państwem umowy na udział Państwa dziecka/podopiecznego w Zawodach i jej realizacji na podstawie:

   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
   2. art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z obowiązującymi nas przepisami archiwalnymi.
    Jeżeli w karcie zaznaczyliście Państwo którąkolwiek ze zgód, dane Państwa dziecka w tym zakresie będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

3. Komu przekazujemy Państwa dane?

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w szczególności:

   • na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów informatycznych,
   • na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty elektronicznej).

Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych. Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. Odbiorcą Państwa danych mogą być także organizatorzy kolejnych szczebli Zawodów oraz ubezpieczyciele (gdyby Państwa dziecko/podopieczny uległ wypadkowi).

Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4. Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane do końca roku, następującego po roku, w którym korzystali Państwo z naszego obiektu, a następnie dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi.

5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możecie Państwo wycofać też zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa Państwa dziecka/podopiecznego w zawodach. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w zawodach.

8. Monitoring wizyjny

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w obiektach POSiR wprowadzono monitoring wizyjny.

Do pobrania

Wszystkie banery
pro-rodzina oferta dla seniorów Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. 61 877 23 29