Drużynowe biegi przełajowe

Wyniki

Regulamin “Memoriału Bronisława Szwarca” – 2019

Uwaga! Aby móc zarejestrować zawodników w pierwszej kolejności należy zarejestrować nowe konto.

I. Cel imprezy

 • popularyzacja biegów przełajowych jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci i młodzieży,
 • wyłonienie reprezentacji Poznania oraz Powiatu Poznańskiego na finały Województwa Wielkopolskiego w drużynowych biegach przełajowych.

II. Organizator

POSiR – Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy.

III. Współorganizatorzy

 • Szkolny Związek Sportowy “Wielkopolska”
 • Uczniowski Klub Sportowy i Szkoła Podstawowa nr 51 im. Bronisława Szwarca
 • Biegi wspiera Wielkopolski Związek Lekkiej Atletyki

logo sp51 - Drużynowe biegi przełajowelogo szs - Drużynowe biegi przełajowelogo posir - Drużynowe biegi przełajowe

Impreza dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Poznania w ramach projektu “Sportowa młodość – trzeźwa przyszłość” realizowanego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Poznańskiego.

logo poznan - Drużynowe biegi przełajowelogo swwlkp - Drużynowe biegi przełajowelogo powiat - Drużynowe biegi przełajowe

IV. Termin, miejsce i program

28 marca 2019 r. (czwartek).
Start i meta w okolicy Pomnika Harcerzy na Polanie Harcerza przy Jeziorze Malta.

Poszczególne biegi rozpoczną się według poniższego programu minutowego:

godz. 11.00 – otwarcie imprezy
start 1) 11.10 – 800 m K rocznik 2008 i młodsze
start 2) 11.25 – 800 m M rocznik 2008 i młodsze
start 3) 11.40 – 1000 m K rocznik 2006 – 2007
start 4) 11.55 – 1000 m M rocznik 2006 – 2007
start 5) 12.10 – 1500 m K rocznik 2003 – 2005
start 6) 12.25 – 1500 m K rocznik 1999 i młodsi uczniowie szkół ponadpodstawowych
start 7) 12.40 – 2000 m M rocznik 2003 – 2005
start 8) 13.00 – 2000 m M rocznik 1999 i młodsi uczniowie szkół ponadpodstawowych.

V. Trasa

 1. Każdy bieg rozpoczyna się ze startu wspólnego.
 2. Biegi odbędą się na oznaczonych pętlach, na podłożu trawiasto–piaszczystym (możliwość biegania w kolcach).

VI. Uczestnictwo i sposób przeprowadzenia zawodów

 1. Ustala się limit zawodników na całą imprezę 2000 osób.
 2. W każdym biegu mogą brać udział wszyscy chętni, spełniający warunki Regulaminu.
 3. Za zgłoszenie ucznia do zawodów uznaje się przekazanie organizatorowi zgody rodziców/opiekunów prawnych ucznia (do pobrania poniżej). Nauczyciele po zebraniu zgód rodziców/opiekunów prawnych wypełniają zgłoszenia elektroniczne.
 4. Elektroniczny formularz rejestracji zawodników będzie aktywny do dnia 25.03.2019 r. do godz. 15.00 lub do osiągnięcia limitu zgłoszeń.
 5. Zmiany na listach startowych u obsługi biegu będą możliwe do dnia 26.03.2019 do godz. 15.00.
 6. Opiekunowie reprezentacji szkolnych zobowiązani są w dniu zawodów do złożenia list startowych wraz z wymaganymi zgodami do biura zawodów, co będzie podstawą do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach zgodnie z obowiązującym Regulaminem.
 7. W dniu zawodów nie będzie możliwości dokonywania zmian w listach startowych u obsługi biegi. Nauczyciel/opiekun grupy będzie mógł dokonać zmiany zawodnika/zawodniczki, ale zmiana ta musi być odnotowana na papierowych listach startowych, które zostaną wydane przez organizatora wraz z numerami startowymi, a po biegu są zwracane wraz z numerami startowymi do biura zawodów. Organizator wprowadzi zmiany w komunikacie końcowym, zgodnie ze zmianami dokonanymi przez opiekuna grupy na papierowych listach startowych. Zmian można dokonywać tylko w ramach tego samego biegu tzn. zawodniczkę biegnącą w danym biegu można zmienić na inną zawodniczkę uprawnioną do startu w tym biegu – w tej samej kategorii wiekowej. Technicznie zmiana polega na skreśleniu nazwiska osoby nieobecnej, a obok wpisujemy nazwisko osoby, która biegnie zamiast niej. Nie można dokonywać zmian pomiędzy biegami (nie można mieszać między sobą kategorii wiekowych).
 8. Pomiar czasu biegu będzie dokonywany elektronicznie na podstawie czipów umieszczonych w numerach startowych. Numery startowe są przypisane do konkretnych osób. Przekazanie numeru startowego niewłaściwemu uczestnikowi skutkuje brakiem pomiaru czasu tej osoby.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 20 zł za zagubiony lub zniszczony (np. porwany, zerwane gąbki, oderwany czip, opisany nazwiskiem itp.) numer startowy. Opłatą zostanie obciążony opiekun grupy pobierający numery.
 10. Szkoła może wystawić dowolną ilość zawodników, przy czym limit zawodników nie może przekroczyć ogółem 2000 osób.
 11. W trakcie imprezy biegacze będą klasyfikowani także w Poznańskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Powiatu Poznańskiego. Sześcioro najlepszych zawodniczek i 6 najlepszych zawodników będzie klasyfikowanych odpowiednio w poznańskich i powiatowych igrzyskach młodzieży szkolnej w drużynowych biegach przełajowych.
 12. Zawodnicy Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Poznańskiego – zgłoszenie na zawody wygenerowane z systemu SRS (druk zgłoszenia z SRS drukujemy, przystawiamy pieczątkę i zbieramy potrzebne podpisy, a następnie wraz z legitymacjami szkolnymi i wypełnionymi oświadczeniami rodziców pobranymi ze strony zawodów przywozimy na zawody).
 13. Prowadzona będzie punktacja drużynowa najlepszych 6 zawodników z danej szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców z każdego biegu według klucza : 1 miejsce – 200 pkt, 2 miejsce- 195 pkt, 3 miejsce- 192 pkt, 4 miejsce -190 pkt, 5 miejsce – 189 pkt, 6 miejsce – 188 pkt …(za każde kolejne miejsce o 1 punkt mniej), 193 miejsce i kolejne miejsca – 1 pkt.
 14. Wyniki drużynowe będą wywieszone bezpośrednio po każdym biegu na tablicy w biurze zawodów oraz on-line. Na weryfikację wyników i zgłaszanie protestów przeznaczone jest 10 minut po każdym biegu. W tym czasie Trenerzy/Nauczyciele zobowiązani są do weryfikacji wyników swoich zawodników. Po dekoracji protesty nie będą przyjmowane.
 15. Suma punktów zdobytych przez 6 zawodników i 6 zawodniczek z jednej szkoły w jednej kategorii wiekowej dziewcząt lub chłopców określi miejsce w klasyfikacji medalowej szkół. Jeżeli szkoła nie będzie miała pełnej reprezentacji do punktacji drużynowej punkty zdobywają tylko Ci którzy ukończyli biegi, za pozostałych szkoła otrzymuje 0 punktów.
 16. Suma punktów zdobytych z przeliczenia klasyfikacji medalowej dla jednej szkoły w dwóch kategoriach wiekowych określi miejsce w klasyfikacji punktowej współzawodnictwa Igrzysk Dzieci. Punkty liczone są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
 17. Komunikaty końcowe z wynikami najlepszych zawodników oraz drużyn zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora.

VII. Nagrody

Organizator w każdym biegu zapewnia nagrody:

 1. dla pierwszych 3 zawodników w każdym biegu w Memoriale im. Bronisława Szwarca: puchary oraz nagrody książkowe;
 2. w klasyfikacji Drużynowych Mistrzostw Miasta Poznania: 3 najlepsze drużyny w każdym biegu puchary i medale (medale otrzymuje 6 najlepszych zawodników z drużyny szkolnej, którzy zdobyli największą liczbę punktów);
 3. w klasyfikacji Mistrzostw Powiatu Poznańskiego: 3 najlepsze drużyny w każdym biegu – I miejsce puchar i medale, II i III miejsce medale (medale otrzymuje 6 najlepszych zawodników z drużyny szkolnej).

VIII. Postanowienia ogólne

 1. Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
 2. Wszystkie biegi odbędą się zgodnie z przepisami PZLA oraz regulaminem ogólnym XX WIMS.
 3. Rodzice/opiekunowie zawodnika przyjmują do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza, że rodzice/opiekunowie zawodnika ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach.
 4. Dzieci i młodzież ucząca się objęta jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. Rzeczy wartościowe należy zabezpieczyć we własnym zakresie – organizatorzy nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
 6. Dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają bezpłatny ciepły posiłek oraz herbatę.
 7. W finale Województwa Wielkopolskiego prawo startu mają dwie najlepsze reprezentacje szkolne z każdego biegu w kategorii dziewcząt i chłopców oraz trzy najlepsze zawodniczki i trzech najlepszych zawodników z każdego biegu eliminacyjnego, o ile nie zakwalifikowali się z drużyną.

Organizator finału Województwa Wielkopolskiego nie dopuszcza prawa startu zawodników zajmujących kolejne miejsca w zawodach eliminacyjnych.

IX. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań (dalej: my).
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem “Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl
 2. Państwa dane osobowe lub dane Państwa dziecka (dalej Państwa dane) będą przetwarzane w celu korzystania przez Państwa z naszych obiektów lub uczestnictwa w zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez POSiR na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – jeżeli udzielaliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  • art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) np. w przypadku zapisywania Państwa dzieci na półkolonie,
  • art. 9 ust. 2 lit. a (szczególna kategoria danych – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach) – jeżeli udzielaliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii np. dot. stanu zdrowia.
 3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom:
  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
  • innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, sędziom, serwisom płatności elektronicznych, bankom.
 4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
  Jeżeli udzieliliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z Państwem umowy na korzystanie z usług POSiR.
 8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania dla naliczenia Państwu zniżek lub rabatów w przypadku niektórych imprez sportowych (np. PKO Poznań Maraton, PKO Poznań Półmaraton) tylko o ile wyrazicie Państwo zgodę na profilowanie.

Dokumenty do pobrania

Dojazd

Możliwość dojazdu od ul. Krańcowej na parking nad Jeziorem Maltańskim

mapa 300x157 - Drużynowe biegi przełajowe

Nota biograficzna Bronisława Szwarca

Urodził się 24 sierpnia 1905 roku w Poznaniu. Karierę sportową rozpoczął w 1922 r w Klubie Sportowym „Warta” jako piłkarz, a później swoje zainteresowania sportowe skoncentrował na biegach średnich i długodystansowych.

Po zakończeniu kariery sportowej pracował jako Prezes w Poznańskim Okręgowym Związku Lekkiej Atletyki. Przyczynił się do rozwoju Lekkiej Atletyki na terenie Wielkopolski tworząc między innymi ośrodki POZLA w Gnieźnie, Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim.

Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej włączył się do ruchu oporu. Został komendantem Obwodu Narodowej Organizacji Bojowej – Łazarz (pseudonim “Świerk”). W grudniu 1940 roku aresztowany przez Gestapo, więziony w Forcie VII, we Wronkach, Brzegu i Wrocławiu. Za działalność konspiracyjną stracony w 1942 roku.

Poznańska tradycja Memoriału im. Bronisława Szwarca

Po raz pierwszy impreza pod nazwą “Bieg im. Bronisława Szwarca” została przeprowadzona w 1945 roku. Z roku na rok impreza cieszyła się coraz większym powodzeniem. W latach 70-tych przyjęto nazwę Memoriału im. Bronisława Szwarca.

Na początku lat 80-tych zaniechano organizowania biegów w związku z likwidacją sekcji LA KS “Warta”. W roku 2002 roku z inicjatywy Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 51 im. Bronisława Szwarca w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki odżyła idea organizowania Memoriału. Od 2002 roku współorganizowany jest przez Szkolny Związek Sportowy “Wielkopolska” oraz Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Poznaniu.

Rok 2019 to siedemnasta edycja biegów memoriałowych Bronisława Szwarca. Czternasty raz organizowana w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych i po raz dziewiąty Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Poznańskiego. Bieg jest zarazem eliminacjami do finału wojewódzkiego tradycyjnie organizowanego w Żerkowie.

Wszystkie banery
pro-rodzina oferta dla seniorów Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. 61 877 23 29