Lekka atletyka

Wyniki:

Regulamin

Cel imprezy

Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży.

Termin i miejsce

02.10.2018, Stadion Golęcin, ul. Warmińska 1.

Zgłoszenia

 • za zgłoszenie ucznia do zawodów uznaje się przekazanie organizatorowi deklaracji (PDF) / zgody rodziców / opiekunów prawnych (PDF). Nauczyciele po zebraniu deklaracji od uczestników pełnoletnich oraz zgód rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich wypełniają listę startową (pobierz: format ODT, format DOC, format DOCX) i przesyłają do dnia 26.09.2018 r. do godz. 15.00 na adres mailowy k.burdzinski@posir.poznan.pl.
 • listy startowe zostaną opublikowane na stronie www.mos.poznan.pl w dniu 28.09.2018. Wszelkie zmiany prosimy zgłaszać mailowo na w/w adres mailowy do dnia 01.10.2018 do godziny 11.00,
 • w dniu zawodów nie będzie można dokonywać zmian na listach startowych,
 • zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest jednoznaczne z zawarciem umowy z POSiR na nieodpłatny udział w zawodach,
 • opiekunowie reprezentacji szkolnych zobowiązani są w dniu zawodów do złożenia list startowych wraz z oświadczeniami rodziców do biura zawodów, co będzie podstawą do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach zgodnie z obowiązującym regulaminem (uczestnik, który nie będzie posiadał zgody rodziców nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach. Aby uniknąć sytuacji, w której sztafeta nie będzie mogła startować z powodu nieobecności zawodnika, sugerujemy zebrać większą ilość deklaracji/oświadczeń rodziców).

Program

 • dziewczęta – 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 ppł. (wysokość 76,20; rozstaw 13 – 8,50 – 10,50), 4×100 m, sztafeta szwedzka (100+200+300+400), skok w dal, skok wzwyż, kula 3 kg, oszczep 500 g, chód 2 km
 • chłopcy – 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 ppł. (wysokość 91,40; rozstaw 13,72 – 9,14 – 14,02), 4×100 m, sztafeta szwedzka (100+200+300+400), skok w dal, skok wzwyż, kula 5 kg, oszczep 700 g, chód 3 km

Pobierz: program minutowy

Uczestnictwo

 • Uczeń może startować w jednej konkurencji technicznej lub biegowej do 800 m włącznie i w 1 sztafecie,
 • szkoła może zgłosić tylko jedną sztafetę dziewcząt i jedną chłopców na każdym dystansie, oraz max. dwóch zawodników/zawodniczki do każdej konkurencji biegowej lub technicznej,
 • w mistrzostwach startują uczniowie urodzeni w roku 1999 i młodsi.

Przewiduje się:

 • w biegach serie na czas,
 • w biegu finałowym na 100 m wystartują zawodnicy zgodnie z komunikatem organizacyjnym zawodów,
 • w konkurencjach technicznych – 3 próby eliminacyjne oraz 3 finałowe dla 8 najlepszych,
 • wysokość początkowa w skoku wzwyż będzie ustalona na odprawie organizacyjnej,
 • na odprawie opiekunowie ekip otrzymają program minutowy zawodów.

Uwaga
Organizator zastrzega sobie prawo zmian początkowej wysokości w skoku wzwyż. Długość kolców do 6 mm.

Punktacja

Punkty zdobywają wszyscy zawodnicy w każdej konkurencji zgodnie z poniższą punktacją. Punkty zsumowane dają szkole miejsce w punktacji drużynowej szkół w kategorii dziewcząt i chłopców.

1m – 24 pkt.
2m – 21 pkt.
3m – 18 pkt.
4m – 16 pkt.
5m – 14 pkt.
6m – 12 pkt.
7m – 11 pkt.
8m – 10 pkt.
9m – 9 pkt.
10m – 8 pkt.
11m – 7 pkt.
12m – 6 pkt.
13m – 5 pkt.
14m – 4 pkt.
15m – 3 pkt.
16m – 3 pkt.
17m – 2 pkt.
18m – 2 pkt.
19m – 2 pkt.
20m – 1 pkt.
21m – 1 pkt.
22m – 1 pkt.
23m – 1 pkt.
24m – 1 pkt.
25m i dalsze – 1 pkt.

Nagrody

Najlepsi zawodnicy w każdej konkurencji otrzymają medale (miejsca 1-3).

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla klientów korzystających z obiektów POSiR lub uczestniczących w zajęciach oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez POSiR.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań (dalej: my).
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem “Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl
 2. Państwa dane osobowe lub dane Państwa dziecka (dalej Państwa dane) będą przetwarzane w celu korzystania przez Państwa z naszych obiektów lub uczestnictwa w zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez POSiR na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – jeżeli udzielaliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  • art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) np. w przypadku zapisywania Państwa dzieci na półkolonie,
  • art. 9 ust. 2 lit. a (szczególna kategoria danych – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach) – jeżeli udzielaliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii np. dot. stanu zdrowia.
 3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom:
  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
  • innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, sędziom, serwisom płatności elektronicznych, bankom.
 4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
  Jeżeli udzieliliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z Państwem umowy na korzystanie z usług POSiR.
 8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania dla naliczenia Państwu zniżek lub rabatów w przypadku niektórych imprez sportowych (np. PKO Poznań Maraton, PKO Poznań Półmaraton) tylko o ile wyrazicie Państwo zgodę na profilowanie.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wszystkie banery
pro-rodzina oferta dla seniorów Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. 61 877 23 29