Piłka nożna (IMS)

Wyniki

W piątek 5 kwietnia 2019r. odbyły się mecze finałowe w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej.

Zwycięzcą turnieju zostało Gimnazjum nr 3, drugie miejsce na podium zajęła Szkoła Podstawowa nr 67, tuż za nim piłkarze z Gimnazjum nr 9. Czwarte miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 72.

W turnieju wyłoniono najlepszego zawodnika (Mikołaj Witkowski – Gimnazjum nr 3), króla strzelców (Nikodem Jacek – Szkoła Podstawowa nr 67) oraz najlepszego bramkarza (Sebastian Geltz – Szkoła Podstawowa nr 67).

Najlepsze drużyny otrzymały puchary, a do zawodników trafiły zasłużone medale. Wszystkim zespołom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za sportową rywalizację.

Regulamin Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej

I. Uczestnictwo

 1. Do udziału w mistrzostwach uprawniona jest młodzież urodzona w roku 2003, 2004, 2005 posiadająca ważną legitymację szkolną.
 2. Bezwzględnie egzekwowany będzie punkt IV/4 regulaminu ogólnego PIMS.
 3. Zespół liczy 12 zawodników – uczniów jednej szkoły.
 4. Regulamin dopuszcza możliwość udziału dowolnej ilości dziewcząt w zespole.
 5. Awans do finału wojewódzkiego otrzymuje najlepsza szkoła – mistrz Poznania.

II. Zgłoszenia

 1. Za zgłoszenie ucznia do zawodów uznaje się przekazanie organizatorowi zgody rodziców/opiekunów prawnych (do pobrania poniżej).
 2. Przed rozpoczęciem zawodów sportowych opiekunowie zespołów zobowiązani są przedłożyć organizatorowi imienną listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły oraz zgody podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych zawodnika zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu imprezy, co będzie podstawą do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach zgodnie z obowiązującym regulaminem (uczestnik, który nie będzie posiadał zgody rodziców nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach).
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest jednoznaczne z zawarciem umowy z POSiR na nieodpłatny udział w zawodach.

III. Terminarz rozgrywek

 1. Odprawa techniczna dla trenerów 25.03.2019 o godz. 9:30, rozpoczęcie rozgrywek godz. 10:00.
 2. Eliminacje 25.03.-27.03.2019
 3. Półfinał 03.04.2019
 4. Finał 05.04.2019

IV. Miejsce

 1. Młodzieżowy Ośrodek Sportowy ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań

V. Sposób przeprowadzenia zawodów

 1. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone zgodnie z ogólnym regulaminem PIMS oraz przepisami PZPN.
  1. I ETAP – rozgrywki grupowe każdy z każdym,
  2. PÓŁFINAŁ – rozgrywki grupowe każdy z każdym,
  3. FINAŁ – rozgrywki grupowe każdy z każdym.
 2. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt.
 3. O kolejności miejsc decyduje kolejno:
  1. liczba zdobytych punktów,
  2. wynik bezpośredniego spotkania,
  3. lepsza różnica bramek,
  4. d) większa liczba zdobytych bramek.

VI. Przepisy gry

 1. Mecze rozgrywane będą na nawierzchni ze sztuczną trawą.
 2. Bramka: wymiary 2 x 5 metra.
 3. Piłka nr 5.
 4. Czas gry: 2 x 10 minut + 5 minutowa przerwa.
 5. Zespół liczy max. 12 zawodników: na boisku znajduje się 5 zawodników w polu + bramkarz oraz 6 zawodników rezerwowych.
 6. Obuwie: turfy. Obowiązuje zakaz gry w obuwiu z metalowymi wkrętami (korzystanie z nieodpowiedniego obuwia grozi poważnymi urazami i kontuzjami).
 7. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu karnym (wytyczonym umownie).
 8. Rzut od bramki wykonywany jest nogą z pola karnego z możliwością zagrania na całym obszarze boiska.
 9. Rzut z autu wykonywany jest nogą z linii bocznej lub spoza niej na zewnątrz boiska (piłka stoi nieruchomo).
 10. Gra bez “spalonego”.
 11. Zmiany hokejowe (podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy, kiedy jego partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą odbywać się przy linii środkowej boiska, nie dalej niż 3 metry od niej). Błędy będą karane w następujący sposób:
  1. strata piłki,
  2. wykluczenie na 1 min.
 12. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki.
 13. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki.
 14. Kary dyscyplinarne:
  1. czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 lub 5 minut w zależności od stopnia przewinienia (żółta kartka), bądź wykluczenie z gry do końca zawodów (czerwona kartka).
  2. w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek żółtej kartki, kara dyscyplinująca ulega anulowaniu (można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika).
  3. decyzją sędziego zawodów zawodnik, który używa w trakcie meczu słów wulgarnych może zostać ukarany karą 2 min. Drużyna gra w osłabieniu do końca czasu kary. Jeśli ten sam zawodnik użyje słowa wulgarnego po raz drugi w jednym meczu zostaje wykluczony z turnieju (czerwona kartka).
  4. walkower 0:3. Przy niesportowym zachowaniu drużyny wszystkie mecze z udziałem tej drużyny zostaną zweryfikowane do wyniku 0:3.
 15. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga organizator, który może zasięgnąć opinii sędziego zawodów.

VII. Nagrody

 1. Pierwsze 4 zespoły otrzymają puchary, zawodnicy drużyn 1-3 medale.

VIII. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań (dalej: my).
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem “Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl
 2. Państwa dane osobowe lub dane Państwa dziecka (dalej Państwa dane) będą przetwarzane w celu korzystania przez Państwa z naszych obiektów lub uczestnictwa w zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez POSiR na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – jeżeli udzielaliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  • art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) np. w przypadku zapisywania Państwa dzieci na półkolonie,
  • art. 9 ust. 2 lit. a (szczególna kategoria danych – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach) – jeżeli udzielaliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii np. dot. stanu zdrowia.
 3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom:
  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
  • innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, sędziom, serwisom płatności elektronicznych, bankom.
 4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
  Jeżeli udzieliliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z Państwem umowy na korzystanie z usług POSiR.
 8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania dla naliczenia Państwu zniżek lub rabatów w przypadku niektórych imprez sportowych (np. PKO Poznań Maraton, PKO Poznań Półmaraton) tylko o ile wyrazicie Państwo zgodę na profilowanie.

System rozgrywek

Etap I

Grupa A – 25.03.2019

 1. SP 72
 2. SP 91
 3. SP 33
 4. SP 21
 5. SP 3
 6. GIM 9

Grupa B – 25.03.2019

 1. SSP 29
 2. SP 66
 3. SP 80
 4. SP 54
 5. SP 27
 6. SP 58

Grupa C – 26.03.2019

 1. SP 14
 2. SP 19
 3. SP 45
 4. SP 51
 5. SSP 2

Grupa D – 26.03.2019

 1. SP 28
 2. SP 4
 3. SP 18
 4. SP 50
 5. ZS SALEZJAŃSKICH

Grupa E – 27.03.2019

 1. SP 88
 2. SP 62
 3. SP 47
 4. SP 78
 5. GIM 3

Grupa F – 27.03.2019

 1. SP 71
 2. ZSO NR 2
 3. GIM 58
 4. SP 25
 5. SP 67

Półfinał – 03.04.2019

Grupa G

 1. A1
 2. B2
 3. C1
 4. D2
 5. E1
 6. F2

Grupa H

 1. A2
 2. B1
 3. C2
 4. D1
 5. E2
 6. F1

Finał – 05.04.2019

 1. G 1
 2. H 2
 3. G 2
 4. H 1

Wyniki

Dokumenty do pobrania

Wszystkie banery
pro-rodzina oferta dla seniorów Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. 61 877 23 29