Pływanie

Regulamin

Cel imprezy

 • Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży.
 • Wypracowanie nawyku uprawiania aktywności sportowej.
 • Wyłonienie reprezentacji Poznania na finały wojewódzkie.

Termin i miejsce

10.10.2018 Termy Maltańskie. Rozpoczęcie zawodów godz. 10.00.

Zgłoszenia

 • Za zgłoszenie ucznia do zawodów uznaje się przekazanie organizatorowi deklaracji uczestnika pełnoletniego lub zgody rodziców/opiekunów prawnych. Nauczyciele po zebraniu deklaracji/zgód rodziców/opiekunów prawnych wypełniają listy startowe, które należy przysłać do dnia 8.10.2018 r. do godz. 15.00 na adres mailowy k.michalak@posir.poznan.pl.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest jednoznaczne z zawarciem umowy z POSiR na nieodpłatny udział w zawodach.
 • Opiekunowie reprezentacji szkolnych zobowiązani są w dniu zawodów do złożenia list startowych (DOC) wraz z deklaracjami (PDF) / oświadczeniami rodziców (PDF) do biura zawodów, co będzie podstawą do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach zgodnie z obowiązującym regulaminem (uczestnik, który nie będzie posiadał zgody rodziców nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach. Aby uniknąć sytuacji, w której sztafeta nie będzie mogła startować z powodu nieobecności zawodnika, sugerujemy zebrać większą ilość oświadczeń rodziców).
 • Opiekunowie reprezentacji przygotowują karty startowe wg wzorów: karty startowe drużynowe (DOC), karty startowe indywidualne (DOC).

Uczestnictwo

W zawodach startują zespoły szkolne. Zespół tworzy 6 dziewcząt i 6 chłopców uczniów jednej szkoły. Dodatkowo, zostaną przeprowadzone wyścigi indywidualne (nie punktowany do współzawodnictwa szkół) na dystansie 25 metrów z pośród stylu: motylkowego, grzbietowego, klasycznego lub dowolnego. Do turnieju indywidualnego szkoła może zgłosić po 1 zawodniku i zawodniczce. W zgłoszeniu należy podać jakim stylem dany zawodnik/zawodniczka będzie płynąć.

W finale wojewódzkim prawo startu uzyskują dwie najlepsze zespoły szkolne z mistrzostw miasta Poznania w każdej kategorii. Dodatkowo prawo startu w finale ma kolejna drużyna z finałów powiatowych z którego pochodzi ubiegłoroczny medalista mistrz województwa.

Klasyfikacje

 • Igrzyska Dzieci – dla uczniów ur. w latach 2006 i młodszych
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dla uczniów ur. w latach 2003 – 2005
 • Licealiada – dla uczniów ur. w latach 1999 i młodszych.

Miejsce zespołu w klasyfikacji końcowej Mistrzostw określi czas uzyskany w wyścigu. Do współzawodnictwa prowadzona będzie punktacja według zajętego miejsca. Wyścigi indywidualne nie będą składową klasyfikacji drużynowej. Prowadzona będzie oddzielna punktacja dla dziewcząt i chłopców.

Program zawodów

 • Licealiada wyścig sztafetowy stylem dowolnym 6 x 50 m dziewcząt.
 • Licealiada wyścig sztafetowy stylem dowolnym 6 x 50 m chłopców.
 • Licealiada wyścig indywidualny 50 m jednym ze stylów: motylkowym, grzbietowym, klasycznym lub dowolnym dla chłopców i dziewcząt.
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej wyścig sztafetowy stylem dowolnym 6 x 50 m dziewcząt.
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej wyścig sztafetowy stylem dowolnym 6 x 50 m chłopców.
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej wyścig indywidualny 25 m jednym ze stylów: motylkowym, grzbietowym, klasycznym lub dowolnym dla chłopców i dziewcząt.
 • Igrzyska Dzieci wyścig sztafetowy stylem dowolnym 6 x 25 m dziewcząt.
 • Igrzyska Dzieci wyścig sztafetowy stylem dowolnym 6 x 25 m chłopców.
 • Igrzyska Dzieci wyścig indywidualny 25 m jednym ze stylów: motylkowym, grzbietowym, klasycznym lub dowolnym dla chłopców i dziewcząt.

Postanowienia ogólne

 • Pływanie odbędzie się zgodnie z przepisami PZP i FINA na basenie 25m.
 • Mistrzostwa zostaną rozegrane w formie sztafet, seriami na czas według przepisów PZP.
 • Pomiar czasu będzie prowadzony ręcznie.
 • Rozstawienie zespołów w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach ogólnych.
 • Zawodników obowiązuje strój sportowy, którego brak może być podstawą do dyskwalifikacji.
 • Wyniki drużynowe będą wywieszone bezpośrednio po każdym biegu w celu weryfikacji i ewentualnych protestów przez Trenerów/Nauczycieli.
 • Wszyscy uczestnicy muszą posiadać zgodę na udział w zawodach zgodnie z regulaminem ogólnym PIMS.
 • Dzieci i młodzież ucząca się objęta jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Rzeczy wartościowe należy zabezpieczyć we własnym zakresie – organizatorzy nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Nagrody

Po zakończeniu zawodów odbędzie się ceremonia wręczenia pucharów i medali dla najlepszych reprezentacji.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla klientów korzystających z obiektów POSiR lub uczestniczących w zajęciach oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez POSiR.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań (dalej: my).
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem “Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl
 2. Państwa dane osobowe lub dane Państwa dziecka (dalej Państwa dane) będą przetwarzane w celu korzystania przez Państwa z naszych obiektów lub uczestnictwa w zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez POSiR na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – jeżeli udzielaliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  • art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) np. w przypadku zapisywania Państwa dzieci na półkolonie,
  • art. 9 ust. 2 lit. a (szczególna kategoria danych – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach) – jeżeli udzielaliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii np. dot. stanu zdrowia.
 3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom:
  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
  • innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, sędziom, serwisom płatności elektronicznych, bankom.
 4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
  Jeżeli udzieliliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z Państwem umowy na korzystanie z usług POSiR.
 8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania dla naliczenia Państwu zniżek lub rabatów w przypadku niektórych imprez sportowych (np. PKO Poznań Maraton, PKO Poznań Półmaraton) tylko o ile wyrazicie Państwo zgodę na profilowanie.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wszystkie banery
pro-rodzina oferta dla seniorów Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. 61 877 23 29