Sztafetowe biegi przełajowe

Regulamin

Uwaga: szkoły przystępujące do współzawodnictwa WIMS muszą się zarejestrować do 30 września 2018 przez system rejestracji szkół, dostępny na stronie https://srs.szs.pl.

Cel imprezy

 • popularyzacja biegów przełajowych jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci i młodzieży,
 • wyłonienie reprezentacji Poznania oraz Powiatu Poznańskiego na finały wojewódzkie.

Zgłoszenia

 • Za zgłoszenie ucznia do zawodów uznaje się przekazanie organizatorowi zgody rodziców/opiekunów prawnych. Nauczyciele po zebraniu zgód rodziców/opiekunów prawnych wypełniają zgłoszenia elektroniczne. Elektroniczny formularz rejestracji szkoły będzie aktywny do dnia 25.09.2018 r. do godz. 15.00. Tutaj dostępna jest: lista zgłoszonych szkół.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest jednoznaczne z zawarciem umowy z POSiR na nieodpłatny udział w zawodach.
 • Pomiar czasu biegu będzie dokonywany elektronicznie na podstawie czipów umieszczonych w pałeczkach sztafetowych.
 • Opiekunowie reprezentacji szkolnych zobowiązani są w dniu zawodów do złożenia list startowych wraz z oświadczeniami rodziców i deklaracjami uczestników pełnoletnich do biura zawodów, co będzie podstawą do potwierdzenia uczestnictwa w zawodach, zgodnie z obowiązującym regulaminem. Uczestnik, który nie będzie posiadał zgody rodziców nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach. Aby uniknąć sytuacji, w której sztafeta nie będzie mogła startować z powodu nieobecności zawodnika, sugerujemy zebrać większą ilość oświadczeń rodziców.

Uczestnictwo

W zawodach startują zespoły szkolne. Zespół tworzą uczniowie jednej szkoły. W finale wojewódzkim prawo startu uzyskują cztery najlepsze zespoły szkolne z mistrzostw miasta Poznania w każdej kategorii.

Klasyfikacje

 • Igrzyska Dzieci – dla uczniów ur. w latach 2006 i młodszych.
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej – dla uczniów ur. w latach 2003 – 2005.
 • Licealiada – dla uczniów ur. w latach 1999 i młodszych.

Termin i miejsce

26.09.2018, Polana Harcerza nad J. Maltańskim.

Program zawodów

9.30 – Licealiada bieg sztafetowy 10 x 1000 m chłopców rocznik 1999 i młodsi (uwaga: w finale wojewódzkim obowiązuje dystans 1200 m)
10.15 – Licealiada bieg sztafetowy 10 x 1000 m dziewcząt rocznik 1999 i młodsze
11.00 – Igrzyska Młodzieży Szkolnej bieg sztafetowy 10 x 1000 m chłopców rocznik 2003-2005 (uwaga: w finale wojewódzkim obowiązuje dystans 1200 m)
11.45 – Igrzyska Młodzieży Szkolnej bieg sztafetowy 10 x 800 m dziewcząt rocznik 2003-2005 (uwaga: w finale wojewódzkim obowiązuje dystans 1000 m)
12.30 – Igrzyska Dzieci bieg sztafetowy 8 x 800 m chłopców rocznik 2006 i młodsi
13.00 – Igrzyska Dzieci bieg sztafetowy 8 x 800 m dziewcząt rocznik 2006 i młodsi

Postanowienia ogólne

 • Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
 • Biegi odbędą się na oznaczonych pętlach – podłoże trawiasto–piaszczyste (możliwość biegania w kolcach).
 • Bieg sztafetowy rozpoczyna się ze startu wspólnego.
 • Strefa zmian pałeczki wynosi 20 m.
 • Pałeczki do biegu zapewnia organizator, zespoły powinny mieć swoje pałeczki do rozgrzewki.
 • Zespoły powinny mieć przygotowane numery startowe wg. poniższego wzoru:
  SP 1/1
  czytelne, najlepiej wydrukowane komputerowo. Wzór: numery (format DOC), numery (format DOCX), numery (format ODT) (po pobraniu prosimy zmienić nazwę, nr szkoły i wydrukować).
 • Zawodnicy muszą mieć przypięty z przodu numer startowy na wysokości klatki piersiowej 4 agrafkami.
 • Nieczytelne, źle przygotowane numery startowe mogą być podstawą do dyskwalifikacji zespołu.
 • Zawodników obowiązuje strój sportowy, którego brak może być podstawą do dyskwalifikacji.
 • Wyniki drużynowe będą wywieszone bezpośrednio po każdym biegu w celu weryfikacji i ewentualnych protestów przez Trenerów/Nauczycieli. Dekoracja nastąpi 20 minut po ostatnim biegu w danej kategorii wiekowej. W tym czasie Trenerzy/Nauczyciele zobowiązani są do weryfikacji wyników swoich zawodników. Po dekoracji protesty nie będą przyjmowane.
 • Wszystkie biegi odbędą się zgodnie z przepisami PZLA oraz regulaminem ogólnym PIMS.
 • Wszyscy uczestnicy muszą posiadać zgodę na udział w zawodach zgodnie z regulaminem ogólnym PIMS.
 • Dzieci i młodzież ucząca się objęta jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Rzeczy wartościowe należy zabezpieczyć we własnym zakresie – organizatorzy nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
 • Dla wszystkich uczestników organizator zapewnia bezpłatnie ciepłą herbatę.

Nagrody

Po każdym biegu odbędzie się ceremonia wręczenia nagród za miejsca 1 – 3 w każdej kategorii.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla klientów korzystających z obiektów POSiR lub uczestniczących w zajęciach oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez POSiR.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań (dalej: my).
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem “Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl
 2. Państwa dane osobowe lub dane Państwa dziecka (dalej Państwa dane) będą przetwarzane w celu korzystania przez Państwa z naszych obiektów lub uczestnictwa w zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez POSiR na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – jeżeli udzielaliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  • art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) np. w przypadku zapisywania Państwa dzieci na półkolonie,
  • art. 9 ust. 2 lit. a (szczególna kategoria danych – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach) – jeżeli udzielaliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii np. dot. stanu zdrowia.
 3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom:
  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
  • innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, sędziom, serwisom płatności elektronicznych, bankom.
 4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
  Jeżeli udzieliliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z Państwem umowy na korzystanie z usług POSiR.
 8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania dla naliczenia Państwu zniżek lub rabatów w przypadku niektórych imprez sportowych (np. PKO Poznań Maraton, PKO Poznań Półmaraton) tylko o ile wyrazicie Państwo zgodę na profilowanie.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wszystkie banery
pro-rodzina oferta dla seniorów Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. 61 877 23 29