Regulamin korzystania z obiektów

Obiekt czynny jest codziennie w godzinach od 7:00 do 22:00.

Grupy zorganizowane korzystają z boiska na zasadach umów najmu zawieranych z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji (po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu) w terminach uzgodnionych z biurem MOS.
Wstępnych ustaleń, dotyczących warunków najmu, należy dokonywać z Kierownikiem Oddziału, który przyjmuje od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 15:00.

Szczegółowe terminy korzystania z obiektów przez grupy zorganizowane znajdują się w biurze MOS i na stronie internetowej.

Osoby indywidualne mogą korzystać z obiektów tylko i wyłącznie w godzinach, kiedy nie są one wykorzystywane przez grupy zorganizowane.

Korzystanie z obiektu uwarunkowane jest uzyskaniem zgody obsługi Oddziału. Osoby, które nie uzyskały zgody na korzystanie z obiektu, muszą go (po wezwaniu obsługi Oddziału ) niezwłocznie opuścić pod rygorem zawiadomienia odpowiednich służb porządkowych.

 1. Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 i ust.3. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 10 i art. 6. ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009r., nr 62, poz. 504, z późn. zm.) ustanawia się następujące zasady korzystania z obiektu:
  1. Szatnie na treningi lub mecze udostępniane są w czasie nie przekraczającym 45 min. przed zajęciami i 30 min. po zajęciach.
  2. Na płytę boiska i bieżnię stadionu wchodzić należy tylko i wyłącznie od strony szatni.
  3. Podczas zajęć grup zorganizowanych zabrania się wchodzenia na część obiektu zajmowaną przez ćwiczących.
  4. Po płycie boiska i bieżni stadionu zabrania się jazdy rowerami i innymi pojazdami (z wyłączeniem pojazdów obsługi boiska).
  5. Osoba prywatna, klub, stowarzyszenie, firma lub inny podmiot najmujący obiekt automatycznie staje się organizatorem meczu, treningu, turnieju odpowiedzialnym za porządek i bezpieczeństwo na terenie udostępnionego obiektu i ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania regulaminu obiektu, zarówno przez kibiców gospodarzy, kibiców gości, jak i osób trzecich. Dotyczy to również zdarzeń mogących wyniknąć w trakcie czasu trwania najmu, a nie wymienionych w regulaminie.
  6. Najmujący nie może przenosić prawa najmu na osoby trzecie bez zgody wynajmującego.
  7. Za kibiców oraz pozostałe osoby przebywające na obiekcie odpowiedzialny jest najemca – organizator.
 2. Na teren obiektu zabrania się:
  1. Wnoszenia oraz używania przedmiotów, które ze względu na swoją istotę lub użycie mogą zagrażać bezpieczeństwu osób lub mienia, np.:
   1. broni, w tym: palnej, białej, pneumatycznej, gazowej i innej. Zakaz dotyczy także osób uprawnionych do posiadania broni, z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji oraz innych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;
   2. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów potencjalnie pożarowo niebezpiecznych, np.: fajerwerków, kul świecących, rac oraz innych podobnie działających lub podobnie łatwopalnych przedmiotów;
   3. noży, maczet, siekier, kijów (w tym drzewców do flag i transparentów), pałek (w tym używanych w grach sportowych), prętów i innych przedmiotów wykonanych z metalu (w tym: rurek, śrubek, gwoździ, elementów łożysk itp.), parasoli, butelek, kubków, dzbanów puszek, wykonanych z twardego materiału, itp.;
   4. urządzeń zdolnych wytwarzać pasmo światła laserowego oraz umożliwiających rozpylanie substancji łzawiących, duszących, żrących, farbujących itp.
   5. środków odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie;
  2. Osobom przebywającym na terenie Oddziału zabrania się:
   1. spożywania napojów alkoholowych wbrew warunkom wskazanym w UoBIM i/lub Ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydawanymi na jej podstawie przepisami porządkowymi;
   2. palenia tytoniu;
   3. rzucania wszelkimi przedmiotami;
   4. rozniecania i podsycania ognia, wzniecania fajerwerków, środków pirotechnicznych itp.;
   5. wstępu na teren lub w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności wchodzenia lub przechodzenia przez: pole gry, budowle i urządzenia nieprzeznaczone dla powszechnego użytku, a szczególnie: płoty, mury, ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, wszelkiego rodzaju maszty, dachy oraz inne miejsca, urządzenia i pomieszczenia, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub pracownicy organizatora imprezy;
   6. używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia lub eksponowania haseł o treściach: obscenicznych, wulgarnych lub prowokujących uczestników imprezy do działań zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu;
   7. głoszenia lub eksponowania symboli i/lub haseł o treściach rasistowskich lub ksenofobicznych, także w celu nawoływania do waśni na tle: narodowościowym, religijnym lub społecznym;
   8. niszczenia infrastruktury oddziału, w szczególności nawierzchni, zieleni, sprzętu i urządzeń;
   9. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;
   10. zaśmiecania terenu;
   11. bez pisemnej zgody organizatora: wprowadzania, wnoszenia, wwożenia i posiadania na terenie imprezy – zwierząt;
   12. gry oraz zabawy z piłką na bieżni tartanowej, z wyłączeniem kortu tenisowego.
 3. Na terenie Obiektu nakazuje się:
  1. Stosowanie do wszelkich poleceń obsługi Obiektu.
  2. Utrzymanie czystości na terenie obiektu poprzez segregowanie i wrzucanie wszelkich
  3. Pozostawienie porządku w szatniach.
  4. Zachowanie kulturalne i zgodne z dobrymi obyczajami.
  5. W przypadku korzystania z bramek przenośnych bezwzględne zabezpieczenie ich specjalnymi odważnikami dostępnymi u obsługi Obiektu.

Wobec osób naruszających postanowienia pkt. I, II, III Regulaminu zostaną zastosowane sankcje przewidziane przepisami prawa.

Przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu umożliwi prawidłowe i bezpieczne korzystanie z Obiektu.

Wszystkie banery
pro-rodzina oferta dla seniorów Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. 61 877 23 29