Puchar 5 milionów

I. Cel imprezy

Popularyzowanie sportu wśród dzieci i młodzieży.

II. Organizator

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

III. Termin, miejsce, czas trwania imprezy

18 – 20 grudnia 2018 r.
“Chwiałka” Hala B, ul. J. Spychalskiego 34
Godzina rozpoczęcia zawodów – 10:00 (zbiórka szkół 9:30).

IV. Sprawy organizacyjne

 1. Dobrym zwyczajem są jednolite stroje sportowe.
 2. Każde zadanie zabawę poprzedza omówienie i pokaz.
 3. Tor przeszkód, przyrządy, rekwizyty poprawiają wyłącznie sędziowie.
 4. Grupy oczekujące na swoją kolejność pozostają w strefie zabaw.
 5. Każdego dnia wystartuje max. 6 szkół.

V. Kategorie wiekowe

 1. Grupa 1 – najmłodsza (12 uczniów + nauczyciel)
  3 dz i 3 chł z klasy I
  3 dz i 3 chł z klasy II
 2. Grupa 2 – średnia (12 uczniów + nauczyciel)
  3 dz i 3 chł z klasy III
  3 dz i 3 chł z klasy IV
 3. grupa 3 – najstarsza (12 uczniów + nauczyciel)
  3 dz i 3 chł z klasy V
  3 dz i 3 chł z klasy VI

VI. Zgłoszenia

Zgłoszenia do dnia 7 grudnia proszę wysyłać na adres mailowy: k.michalak@posir.poznan.pl. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Dzieci biorące udział w zawodach muszą posiadać strój sportowy.
 2. Na widowni szkoły będą mieć oznaczone sektory.
 3. Rzeczy wartościowe należy zabezpieczyć we własnym zakresie – organizatorzy nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
 4. W trakcie imprezy przewidziana jest przerwa na drugie śniadanie (we własnym zakresie).
 5. Dla wszystkich uczestników organizator zapewnia bezpłatnie ciepłą herbatę.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla klientów korzystających z obiektów POSiR lub uczestniczących w zajęciach oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez POSiR.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań (dalej: my).
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na powyższy adres z dopiskiem “Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl
 2. Państwa dane osobowe lub dane Państwa dziecka (dalej Państwa dane) będą przetwarzane w celu korzystania przez Państwa z naszych obiektów lub uczestnictwa w zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez POSiR na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) – jeżeli udzielaliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  • art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) np. w przypadku zapisywania Państwa dzieci na półkolonie,
  • art. 9 ust. 2 lit. a (szczególna kategoria danych – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach) – jeżeli udzielaliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii np. dot. stanu zdrowia.
 3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom:
  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
  • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
  • innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, sędziom, serwisom płatności elektronicznych, bankom.
 4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.
  Jeżeli udzieliliście nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia z Państwem umowy na korzystanie z usług POSiR.
 8. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania dla naliczenia Państwu zniżek lub rabatów w przypadku niektórych imprez sportowych (np. PKO Poznań Maraton, PKO Poznań Półmaraton) tylko o ile wyrazicie Państwo zgodę na profilowanie.

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wszystkie banery
pro-rodzina oferta dla seniorów Grafika, Poznańska Karta Turystyczna
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
ul. Gdańska 1
61-123 Poznań
tel. 61 877 23 29